Regulamin

Obowiązujący w gabinecie Est Clinic Katowice

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w gabinecie Est Clinic Katowice ul. Francuska 106b Katowice 40-507, zwanego dalej „Gabinetem”.

2. Gabinet świadczy usługi od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 20 oraz w soboty w godzinach od 9 do 15.

3. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Zabiegu.

4. Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko, pozostawione w Gabinecie bez opieki.

§ 2 Definicje

1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

2. Gabinet – oznacza lokal, w którym świadczone są usługi Gabinetu Est Clinic Katowice.

3. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Gabinet na rzecz Klienta.

4. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 3 Klienci

1. Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Gabinetu o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4 Świadczone usługi

1. Gabinet świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na www.estclinickatowice.pl oraz w Gabinecie Est Clinic Katowice.

2. Przed rezerwacją wizyty Klient jest informowany o najbliższym możliwym terminie, czasie trwania Zabiegu, a także jego ceną.

3. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez jej odwołania we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Gabinet jest uprawniony do odmowy świadczenia lub pobrania zadatku na rzecz rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 5 Rezerwacja wizyt

1. Gabinet prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty przez aplikację estclinickatowice.booksy.com, telefonicznie lub na miejscu w Gabinecie.

2. Celem rezerwacji wizyty, Gabinet może zażądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 20% lub 30% ceny Zabiegu.

3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24h przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.

4. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.

5. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

§ 6 Spóźnienia

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem (najszybciej jak to możliwe).

3. Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.

4. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin.

5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

§ 7 Płatności

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.

2. Cennik Zabiegów jest dostępny w postaci ulotek w Gabinecie lub na stronie www.estclinikatowice.pl lub w aplikacji www.estclinickatowice.booksy.com.

3. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: gotówka, karta płatnicza, blik, przelew przed zabiegiem na numer konta 14 1140 2004 0000 3102 6146 3756.

4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz zasad realizacji, zostały uregulowane w pkt. § 8 oraz § 9.

§ 8 Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg.

2. Posiadacz Bonu Podarunkowy może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na Usługi dostępne w ofercie Gabinetu lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.

3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce.

4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.

5. Bonu Podarunkowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Gabinecie w chwili realizacji Bonu Podarunkowego przez Posiadacza.

6. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt z Gabinetem Est Clinic Katowice.

7. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Gabinetu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon Podarunkowy.

8. Bon Podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu.

9. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24 h przed umówioną wizytą/ zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.

10. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.

11. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

§ 9 Realizacja Pakietu zabiegów

1. Zakupiony Pakiet zabiegów stanowi formę zapłaty z góry za zabiegi nim objęte.

2. Pakietu zabiegów nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Gabinecie w chwili realizacji Pakietu przez Klienta.

3. Gabinet zobowiązuje się do wykonania zabiegów zawartych w Pakiecie na takiej samej zasadzie i w tej samej jakości, jak w przypadku zabiegów pojedynczych.

4. Cena Pakietu zabiegów nie wzrośnie po zakupie nawet, jeśli cena poszczególnych zabiegów wzrosła w okresie obowiązywania Pakietu.

5. Zakupiony Pakiet zabiegów nie podlega zwrotowi ani wymianie na inne zabiegi niż zawarte w Pakiecie.

6. Okres ważności Pakietu zabiegów jest bezterminowy.

7. W przypadku zakupu Pakietu i niestawienia się na wizytę lub jej odwołanie na krócej niż 24h wizytę traktuje się jak zrealizowaną czyli proporcjonalna ilość zabiegów jest odejmowana z pakietu.

8. Zabrania się odsprzedawania Pakietu zabiegów osobom trzecim.

9. Pakiet zabiegów jest przeznaczony dla jednej osoby i zabiegi w nim zawarte nie mogą być wykorzystane przez inną osobę/osoby.

§ 10 Standardy pracy Salonu

1. Gabinet oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

5. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 11 Obowiązki Gabinetu

1. Gabinet przed wykonaniem Zabiegu jest zobowiązany:

a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia, jeśli charakter zabiegu tego wymaga, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

b) przedstawić Klientowi ewentualne skutki uboczne, wykluczyć przeciwwskazania do wykonania Zabiegu oraz omówić zalecenia po zabiegowe,

c) przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,

d) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 12 Reklamacje

4. Gabinet rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

3. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@estclinickatowice.com

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji.

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.

§ 13 Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt.

2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

3. Aktualny Regulamin jest dostępny w Gabinecie w miejscu dostępnym dla Klientów.

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

5. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od dnia 21.07.2023.